ช่องทางแก้ไขปัญหา
พ.ส.ร.

ช่องทางนี้เพื่อให้ ตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งมีสิทธิและได้รับอนุมัติให้ได้ พ.ส.ร. แล้ว

แต่มีปัญหาหรือความผิดพลาดทางธุรการ อันเนื่องจากหลายเหตุผลหลายปัจจัย

ทำให้การออกคำสั่งยังไม่ครบถ้วนเรียบร้อย

ศปก.ตร.สน. จึงกำหนดช่องทาง โดยให้ท่านแจ้งข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ไข เป็นการเฉพาะราย

*** กรุณากรอกข้อมูลตามฟอร์มข้างล่าง ***

กรอกข้อมูลแจ้งปัญหา