pressrelease

ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า

เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน

ของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า

DOWNLOAD