pressrelease

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(ทำหน้าที่สรรพาวุธ) พ.ศ.2561

(download)

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(ทำหน้าที่สรรพาวุธ) พ.ศ.2561

(download)