pressrelease

ประกาศตำรวจภูธรภาค 9 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร(ทำหน้าที่สรรพาวุธ) พ.ศ.2561

(download)

แบบฟอร์มผนวกต่างๆ

(download)