flag png

ประวัติ

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า

        สืบเนื่องจากสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้    ได้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่   วันที่ 4 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2547 เป็นต้นมา สำนักงานตำวจแห่งชาติจึงได้จัดส่งกำลังพลจากหลายหน่วยงานทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ในลักษณะการบูรณาการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและยุติสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุด

        สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มี คำสั่งที่ 590/2547 ลงวันที่ 10 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2547   จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ขึ้นโดยใช้ชื่อย่อว่า "ศปก.ตร.สน." ทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการ ควบคุมสั่งการ ของตำรวจทุกหน่วย มีสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยในขณะนั้นมี พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจโทวงกต มณีรินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาประจำศูนย์ฯ เปิดทำการเมื่อวันที่ 13 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2547 เวลา 14.00 นาฬิกา เป็นต้นมา

       ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นแนวทางปฏิบัติ  จนทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับ