ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

                            ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า สืบเนื่องจากสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ วันที่ ๔ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เป็นต้นมา สำนักงานตำวจแห่งชาติจึงได้จัดส่งกำลังพลจากหลายหน่วยงานทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ในลักษณะการบูรณาการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและยุติสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มี คำสั่งที่ ๕๙๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๐ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ขึ้นโดยใช้ชื่อย่อว่า "ศปก.ตร.สน." ทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการ ควบคุมสั่งการ ของตำรวจทุกหน่วย มีสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยในขณะนั้นมี พลตำรวจเอกบุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจโทวงกต มณีรินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาประจำศูนย์ฯ เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นมา ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาเป็นแนวทางปฏิบัติ จนทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับ