ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า