การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
 
O1 โครงสร้างของหน่วยงาน เปิดอ่าน
02  ข้อมูลผู้บริหาร เปิดอ่าน
03  อำนาจหน้าที่ เปิดอ่าน
04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน เปิดอ่าน
05  ข้อมูลการติดต่อ เปิดอ่าน
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เปิดอ่าน
การประชาสัมพันธ์
 
07  ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดอ่าน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
08  Q&A เปิดอ่าน
09 Social Network เปิดอ่าน
การดำเนินงาน
 
010  แผนดำเนินงานประจำปี เปิดอ่าน
011  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินกงานประจำปีรอบ 6 เดือน เปิดอ่าน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เปิดอ่าน
การปฏิบัติงาน
 
013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เปิดอ่าน
การให้บริการ
 
014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เปิดอ่าน
015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เปิดอ่าน
016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ เปิดอ่าน
017  E-service เปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เปิดอ่าน
019  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน เปิดอ่าน
020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เปิดอ่าน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เปิดอ่าน
022  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เปิดอ่าน
023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เปิดอ่าน
024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี เปิดอ่าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดอ่าน
026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดอ่าน
027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปิดอ่าน
028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เปิดอ่าน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปิดอ่าน
030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปิดอ่าน
031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปิดอ่าน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เปิดอ่าน
033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เปิดอ่าน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เปิดอ่าน
035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เปิดอ่าน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เปิดอ่าน
037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เปิดอ่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เปิดอ่าน
แผนป้องกันการทุจริต
 
039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เปิดอ่าน
040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน เปิดอ่าน
041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เปิดอ่าน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เปิดอ่าน
043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เปิดอ่าน